Silmäkirurgian erityispätevyys

Silmäkirurgian erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille silmätautien erikoislääkärin oikeuden omaaville Suomen Lääkäriliiton jäsenille.

Erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunta Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen erityispätevyystoimikunnan esityksestä vaatimuksiin kuuluvan käytännön ja teoreettisen koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen.

Koulutusta valvoo Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen nimeämä kolmihenkinen erityispätevyystoimikunta. Suomen Silmäkirurgiyhdistys valitsee keskuudestaan kolmihenkisen erityispätevyystoimikunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja näille kaksi varajäsentä. Toimikunta myöntää koulutuspaikkaoikeudet, nimeää kouluttajat, laatii valtakunnallisen pätevöitymisohjelmarungon, hyväksyy teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen ja valvoo koulutusta.

Nykyinen toimikunta:

  • Janne Järvenpää (puheenjohtaja)
  • Juha Välimäki (sihteeri)
  • Sakari Suominen

Erityispätevyystoimikunta on 6.4.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää silmäkirurgian eritysipätevyyden vaatimuksia. Tästä johtuen uusia hakemuksia ei oteta tällä hetkellä käsittelyyn. Ennen 6.4.2022 toimitettuihin hakemuksiin ja jo käsittelyssä oleviin hakemuksiin sovelletaan aiempia vaatimuksia, jotka näkyvät alla ”Nykyiset vaatimukset” -välilehdellä. Päivitysprosessi pyritään saamaan valmiiksi kevään aikana.

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse osoitteesta: erityispatevyys@fscrs.fi

Silmäkirurgian erityispätevyyden hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

  1. Hakemuslomake, joka on ladattavissa tästä linkistä
  2. Esimiehen oikeaksi todistama selvitys ja nimikirjanote, joista ilmenee hakijan suorittama silmäkirurginen palvelu
  3. Lokikirja tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee suoritetut silmäkirurgiset toimenpiteet
  4. Kouluttajan lausunto, jossa kouluttajaa pyydetään kiinnittämään huomiota hakijan leikkaustoiminnan laatuun ja komplikaatioiden esiintyvyyteen

Hakemus liitteineen tulee toimittaa Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen erityispätevyystoimikunnan sihteerille osoitteeseen:

erityispatevyys@fscrs.fi

Sähköposti liitteineen ei saa ylittää 25mb.


Erityispätevyystoimikunta on 6.4.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää silmäkirurgian eritysipätevyyden vaatimuksia. Tästä johtuen uusia hakemuksia ei oteta tällä hetkellä käsittelyyn. Ennen 6.4.2022 toimitettuihin hakemuksiin ja jo käsittelyssä oleviin hakemuksiin sovelletaan aiempia vaatimuksia, jotka näkyvät alla ”Nykyiset vaatimukset” -välilehdellä. Päivitysprosessi pyritään saamaan valmiiksi kevään aikana.

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse osoitteesta: erityispatevyys@fscrs.fi

Erityispätevyystoimikunta on 6.4.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää silmäkirurgian eritysipätevyyden vaatimuksia. Tästä johtuen uusia hakemuksia ei oteta tällä hetkellä käsittelyyn. Ennen 6.4.2022 toimitettuihin hakemuksiin ja jo käsittelyssä oleviin hakemuksiin sovelletaan aiempia vaatimuksia, jotka näkyvät alla. Päivitysprosessi pyritään saamaan valmiiksi kevään aikana.

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse osoitteesta: erityispatevyys@fscrs.fi

Silmäkirurgian erityispätevyys

Hyväksytty lääkäriiiton hallituksen kokouksessa 31.1.2001, tarkistettu 5.6.2018.

Silmäkirurgian erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille silmätautien erikoislääkärin oikeuden omaaville Suomen Lääkäriliiton jäsenille. Erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunta Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen erityispätevyystoimikunnan esityksestä vaatimuksiin kuuluvan käytännön ja teoreettisen koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen. Koulutusta valvoo Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen nimeämä kolmihenkinen erityispätevyystoimikunta. Suomen Silmäkirurgiyhdistys valitsee keskuudestaan kolmihenkisen erityispätevyystoimikunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja näille kaksi varajäsentä. Toimikunta myöntää koulutuspaikkaoikeudet, nimeää kouluttajat, laatii valtakunnallisen pätevöitymisohjelmarungon, hyväksyy teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen ja valvoo koulutusta. Silmäkirurgian erityispätevyystoimikunta: puheenjohtaja Janne Järvenpää, sihteeri Juha Välimäki ja jäsen Sakari Suominen.

Koulutuspaikat ja kouluttajat

Koulutuspaikkana voivat toimia julkisen erikoissairaanhoidon silmäkirurgiaa harjoittavat yksiköt sekä yksityiset silmäkirurgiset yksiköt. Julkisissa erikoissairaanhoidon yksiköissä (yliopistosairaala, muu julkisen erikoissairaanhoidon yksikkö) koulutuksesta vastaavalla henkilöllä tulee olla silmäkirurgian erityispätevyys. Yksityisten silmäkirurgisten yksiköiden osalta erityispätevyystoimikunta voi koulutuksen alkaessa hakemuksesta myöntää koulutusoikeuden etukäteen koulutettavalle kyseiseen toimipisteeseen. Hakemuksesta tulee käydä selville yksikön toiminimi, sijainti, koulutussuunnitelma sekä koulutuksesta vastaava, jolla tulee olla silmäkirurgian erityispätevyys.

Käytännön koulutus

Koulutuspaikan pätevöitymisohjelma noudattaa erityispätevyystoimikunnan laatimaa koulutusrunkoa.

Koulutettava voi aloittaa erityispätevyysohjelman silmätautien erikoislääkärin oikeuden saatuaan.

Koulutuksen tulee sisältää päätoimista täysiaikaista palvelua ohjatussa toimessa:

  1. 2 vuotta yliopistosairaalassa tai 2,5 vuotta muussa julkisen erikoissairaanhoidon silmäyksikössä
  2. 1 vuosi yliopistosairaalassa ja 2 vuotta yksityisessä silmäkirurgisessa yksikössä tai 1,5 vuotta muussa julkisen erikoissairaanhoidon silmäyksikössä ja 2 vuotta yksityisessä silmäkirurgisessa yksikössä

Palveluaika lasketaan virkaehtosopimuksessa määritellyn viikkotyöajan mukaan. Työskentelyn osa-aikaisuus otetaan huomioon kertynyttä palveluaikaa laskettaessa niin julkisen kuin yksityisenkin toimipisteen osalta.

Koulutuksen tulee ensisijaisesti muodostaa mielekäs silmäkirurgian tärkeimmät osa-alueet kattava kokonaisuus, joka takaa osaamisen monipuolisuuden. Erityispätevyyden myöntämisen edellytyksenä tulee tehdä vähintään 800 silmäkirurgista toimenpidettä, joiden tulee sisältää sekä silmän ulkoisia että sisäisiä leikkauksia. Vaativille takaosakirurgisille toimenpiteille voidaan soveltaa kerrointa 1,5. Polikliinisiä pientoimenpiteitä kuten esimerkiksi silmän laserkäsittelyä tai luomirakkulan tyhjennystä ei voi laskea hyväksi. Tehdyistä toimenpiteistä vähintään 200 toimenpidettä (25 %/ 800) pitää olla muita kuin hakemuksessa yleisintä ilmoitettua tai siihen olennaisesti liittyvää toimenpidettä. Jos hakija ei pysty luotettavasti osoittamaan, että hän on tehnyt vähintään 200 muuta kuin hakemuksessa yleisimpänä esiintyvää tai siihen olennaisesti liittyvää toimenpidettä, voidaan silmäkirurgian erityispätevyys myöntää, jos toimenpiteiden kokonaismäärä on 2 000 kpl.

Tehdyistä toimenpiteistä on esitettävä luotettava selvitys, esim. lokikirja tai sairaalan ATK-raportti.

Anomukseen tulee myös liittää kouluttajan lausunto, jossa kouluttajaa pyydetään kiinnittämään huomiota hakijan leikkaustoiminnan laatuun ja komplikaatioiden esiintyvyyteen.

Kliinistä palvelua voidaan korvata korkeintaan puoli vuotta tieteellisellä työskentelyllä silmäkirurgiaan kohdistuvassa kokopäivätoimisessa tutkimusprojektissa.

Käytännön koulutuksen tulee sisältää sekä kliinistä että teoreettista toimipaikkakoulutusta.

Silmäkirurgian erityispätevyyden koulutuspaikat

Yliopistolliset sairaalat:

Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku

Muu julkinen erikoissairaanhoito:

Koulutuspaikaksi kelpaavat ne julkisen erikoissairaanhoidon silmäyksiköt, joissa kouluttajina toimivat silmäkirurgian erityispätevyyden omaavat lääkärit. Mikäli silmäkirurgian erityispätevyyden omaavia kouluttajia on vain yksi, tulee hänen olla täysiaikaisessa virassa.

Yksityinen silmäkirurginen yksikkö:

Koulutettavan ja silmäkirurgian erityispätevyyden omaavan kouluttajan tulee ennen koulutusjakson alkua olla yhteydessä erityispätevyystoimikuntaan; erityispatevyys@fscrs.fi, pätevöitymissuunnitelman laatimiseksi. Koulutusjakson päätteeksi erityispätevyystoimikunta arvioi koulutuksen tapauskohtaisesti hakijan/kouluttajan antaman selvityksen perusteella.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Teoreettista kurssimuotoista koulutusta tulee hankkia 60 tuntia. Opetus voi olla valtakunnallista tai kansainvälistä. Yhdestä koulutustapahtumasta voidaan lukea hyväksi enintään 10 tuntia. Paikallisia tai alueellisia klinikkakoulutuksia ei hyväksytä. Koulutuksista tulee esittää osallistumistodistukset.

Kuulustelu

Silmäkirurgian erityispätevyyteen ei liity erillistä kuulustelua.

Liity jäseneksi

Liity Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen jäseneksi ja saat monia jäsenetuja käyttöösi.

Liity jäseneksi